#19 Hong Kong KMB Volvo Olympian 11M Double Decker Bus